ფაუერი – მიმწებებელი

დაფასოება: 250მლ

აღწერა

შემადგენლობა: 

მულტიფუნქციონალური ნატურალური ადიუვანტი, შედგება მცენარეული წარმოშობის ფისებისაგან(ჭერმის და

ატმის)-100%. წყალში ხსნადი კონცენტრატი,შექმნილია იმისათვის, რომ დაიცვას და გაახანგრძლივოს სასუქების,

ფუნგიციდებისა და პესტიციდების მოქმქდქბის ვადა და აამაღლოს ეფექტურობა.

გამოყენების ნორმები : 1 მლ. 4 ლ წყალზე

დაფასოება :

15მლ , 100მლ , 250მლ

 • აუმჯობესებს სამუშაო ხსნარის მიკრობას;
 • თანაბრად ანაწილებს სამუშაო ხსნარს ფოთლის ზედაპირზე;
 • საშუალებას იძლევაგახანგრძლივდეს პესტიციდებისა და კვების ელემენტების ეფექტიანი ზემოქმედების პერიოდი;
 • გაუმჯობესდეს მცენარეში პესტიციდების გავრცელების თანაბრობა;
 • ამცირებს ქარის მიერ წვეთების გადაფერთხვისა და ნალექებით სამუშაო ხსნარის ჩამორეცხვის ალბათობას;
 • აუმჯობესებს მცენარეთა დაცვის საშუალებებისა და კვების ელემენტების შეტანის პირობებს;
 • იძლევა სამუშაო ხსნარში წყლის რაოდენობის შემცირების საშუალებას პრეპარატთა მოქმედების ეფექტის დაკარგვის გარეშე;
 • მცენარეებზე თხელი მატარებელი აპკის ჩამოყალიბება თავიდან აგვაცილებს ფოთლებიდან წვიმის მიერ სამუშაო ხსნარის ჩამორეცხვას;
 • საშუალებას იძლევამცენარეთა დაცვის საშუალებებისა და კვების ელემენტების შეტანის სამუშაოები ჩატარდეს პროგნოზირებული ნალექების წინაც კი;
 • საშუალებას გვაძლევს, 20-30%-ით შემცირდეს პესტიციდების ხარჯვის ნორმებიხოლო პესტიციდებით მცენარეთა დამუშავების ჯერადობა შემცირდეს ორზე მეტჯერ;
 • ეკოლოგიურად უსაფრთხოაარ აბინძურებს გარემოსშესაძლებელია ერთობლივი გამოყენება ბიოლოგიური და ქიმიური დაცვის პრეპარატებთან ერთად;

Go to Top